رهپویان نور

قرارگاه فعالان فرهنگی

قرارگاه عملیاتی فعالان و نخبگان فرهنگی استان کرمان

اهدف تشکیل قرارگاه

اتحاد، همدلی ، همکاری، همسویی، همراهی، همفکری، همبستگی و همیاری بین مراکزو مجموعه های فرهنگی و فعالان عرصه فرهنگی در استان و شناسایی ظرفیت ها و توانایی و اطلاع رسانی برنامه های مجموعه هایی که در زمینه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، قرآنی ، هنری، مذهبی، ورزشی و علمی در حال فعالیت هستند.

کارگروه های پیشنهادی در قالب سنگر های فرهنگی در قرارگاه

اولین گام تشکیل جلسات گروهی و فردی مجموعه های فرهنگی در جهت نزدیک شدن افکار واعتقادات فرهنگی
دومین گام شناسایی وتشکیل بانک اطلاعات مجموعه های فرهنگی
سومین گام گردهماهی مجموعه ها درقالب نشست های فرهنگی
چهارمین گام تشکیل شورای مرکزی واجرایی قرارگاه و تسویب اساسنامه
پنجمین گام شناسایی توانایی ها وظرفیت های مجموعه ها
ششمین گام آسیب شناسی مجموعه ها
هفتمین گام برنامه ریزی در جهت اولویت ها
هشتمین گام تفکر واندیشه استفاده از الگوه های موفق
نهمین گام اردوی مجموعه گردی در جهت رشد و ارتقای تشکل ها و مجموعه های فرهنگی
دهمین گام اجرای برنامه های پیشنهادی از طرف مجموعه ها
یازدهمین گام شناسایی وحمایت از نخبگان فرهنگی در قالب چهره های ماندگار

کارگروه ها ی پیشنهادی در قالب سنگر های فرهنگی در قرارگاه

۱- سنگر اندیشه ورزی(اتاق فکر)
۲-سنگر علمی وآموزشی
۳- سنگرنمایشگاهی
۴_سنگر تربیتی وروانشناسی
۵_سنگر خیرین
۶- سنگراعتقادی ودینی
۷_ سنگرتحقیقاتی وپژوهشی
۸- سنگر اخلاق سازمانی،حرفه ای ودینی
۹- سنگر هنری واجتماعی
۱۰- سنگرتغذیه و سلامت
۱۱- سنگر اقتصادمقاومتی وکارآفرینی
۱۲- سنگر تبلیغات واطلاع رسانی
۱۳- سنگر خادمین فرهنگی
۱۴- سنگر برنامه ریزی
۱۵- سنگرپشتیبانی
۱۶- سنگرورزش و نشاط
17- سنگراردویی
18-سنگر...
در هر سنگر فرهنگی یک کارگروه باعضویت پنج تا هفت مجموعه فعالیت خواهند داشت وهر یک ازمجموعه ها به تناسب فعالیت خود در کارگروه ها راه پیداخواهند کرد.

لذا باتوجه به اینکه مقام معظم رهبری در خصوص فعالیت های فرهنگی دستور آتش به اختیار را صادر کرده اند این قرارگاه با اهداف و برنامه های اعلامی خود و عضو گیری بیش از250مجموعه تا مردادماه سال98 آمادگی خود را جهت صدور فرمان نماینده ولی فقیه در استان کرمان را جهت انجام برنامه ها و رویدادهای جدید در حوزه فرهنگی را دارد

اهدف تشکیل قرارگاه

اتحاد، همدلی ، همکاری، همسویی، همراهی، همفکری، همبستگی و همیاری بین مراکزو مجموعه های فرهنگی و فعالان عرصه فرهنگی در استان و شناسایی ظرفیت ها و توانایی و اطلاع رسانی برنامه های مجموعه هایی که در زمینه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، قرآنی ، هنری، مذهبی، ورزشی و علمی در حال فعالیت هستند.

گام های مهم در قرارگاه

اولین گام تشکیل جلسات گروهی و فردی مجموعه های فرهنگی در جهت نزدیک شدن افکار واعتقادات فرهنگی
دومین گام شناسایی وتشکیل بانک اطلاعات مجموعه های فرهنگی
سومین گام گردهماهی مجموعه ها درقالب نشست های فرهنگی
چهارمین گام تشکیل شورای مرکزی واجرایی قرارگاه و تسویب اساسنامه
پنجمین گام شناسایی توانایی ها وظرفیت های مجموعه ها
ششمین گام آسیب شناسی مجموعه ها
هفتمین گام برنامه ریزی در جهت اولویت ها
هشتمین گام تفکر واندیشه استفاده از الگوه های موفق
نهمین گام اردوی مجموعه گردی در جهت رشد و ارتقای تشکل ها و مجموعه های فرهنگی
دهمین گام اجرای برنامه های پیشنهادی از طرف مجموعه ها
یازدهمین گام شناسایی وحمایت از نخبگان فرهنگی در قالب چهره های ماندگار

کارگروه ها ی پیشنهادی در قالب سنگر های فرهنگی در قرارگاه

۱- سنگر اندیشه ورزی(اتاق فکر)
۲-سنگر علمی وآموزشی
۳- سنگرنمایشگاهی
۴_سنگر تربیتی وروانشناسی
۵_سنگر خیرین
۶- سنگراعتقادی ودینی
۷_ سنگرتحقیقاتی وپژوهشی
۸- سنگر اخلاق سازمانی،حرفه ای ودینی
۹- سنگر هنری واجتماعی
۱۰- سنگرتغذیه و سلامت
۱۱- سنگر اقتصادمقاومتی وکارآفرینی
۱۲- سنگر تبلیغات واطلاع رسانی
۱۳- سنگر خادمین فرهنگی
۱۴- سنگر برنامه ریزی
۱۵- سنگرپشتیبانی
۱۶- سنگرورزش و نشاط
17- سنگراردویی
18-سنگر…
در هر سنگر فرهنگی یک کارگروه باعضویت پنج تا هفت مجموعه فعالیت خواهند داشت وهر یک ازمجموعه ها به تناسب فعالیت خود در کارگروه ها راه پیداخواهند کرد.

لذا باتوجه به اینکه مقام معظم رهبری در خصوص فعالیت های فرهنگی دستور آتش به اختیار را صادر کرده اند این قرارگاه با اهداف و برنامه های اعلامی خود و عضو گیری بیش از250مجموعه تا مردادماه سال98 آمادگی خود را جهت صدور فرمان نماینده ولی فقیه در استان کرمان را جهت انجام برنامه ها و رویدادهای جدید در حوزه فرهنگی را دارد

فرم عضویت در قرارگاه عملیاتی فعالان و نخبگان فرهنگی استان کرمان