مباحث حقوقی

مباحث حقوقی
خانم سلیمان زاده

دانستنی های حقوقی

آیا میدانید؟ آیا می‌دانید؟ در صورت فوت پدر، حضانت طفل با مادر زنده است هر چند این طفل جد پدری یا قیم داشته باشد مگر

ادامه مطلب »