تربیت فرزندان رابه رسانه ها واگذار نکنید

بیشتر مراقب فرزندان خود باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید