زیر مجموعه های رهپویان نور

انجمن نورالشفاء

تاریخچه انجمن نورالشفاء

شروع به فعالیت این انجمن از سال 1390 درقالب برگزاری کارگاههای آموزشی در خصوص طب اسلامی و تغذیه آغاز شد.

محور فعالیت انجمن نورالشفاء

برگزاری کارگاههای آموزشی ومشاوره در خصوص طب اسلامی و تغذیه اسلامی

برگزاری وشرکت در نمایشگاههای سلامت، طب اسلامی و تغذیه سالم 

اخبار انجمن نورالشفاء

به نظر می رسد ما نمی توانیم آنچه را که شما به دنبال آن هستید پیدا کنیم.