زیر مجموعه های رهپویان نور

انجمن نسیم محبت

تاریخچه انجمن نسیم محبت

این انجمن از سال 1387 فعالیت خود را در خصوص راه اندازی بازارچه های خیریه آغاز کرد و پس از برگزاری نمایشگاه های انفرادی و گروهی صنایع دستی و خوراکی در سطح شهر فعالیت خود را ادامه می دهد.

محور فعالیت انجمن نسیم محبت

برگزاری نمایشگاه های آثار هنری و صنایع دستی در راستای توسعه خودباوری و خلاقیت.
برگزاری نمایشگاه با سه فعالیت: آموزش، فروش و نمایش همراه خواهد بود.

اخبار انجمن نسیم محبت

به نظر می رسد ما نمی توانیم آنچه را که شما به دنبال آن هستید پیدا کنیم.