نماز

نماز
خانم سلیمان زاده

سبک شمردن نماز

بلا های سبک شمردن نماز هرکس (زن یامرد) درنماز سستی کندخداوند هجده کیفر به اودهد:شش تا در دنیا، سه تا هنگام مرگ، سه تاقبر، سه

ادامه مطلب »