آداب ها

آداب ها
خانم سلیمان زاده

آداب صدقه

آداب صدقه 1 – از بهترین قسمت اموال انتخاب شود 2- اموالی که مورد نیاز فقراست بدهید 3- به کسانی که سخت نیازمند هستند انفاق

ادامه مطلب »
آداب ها
خانم سلیمان زاده

آداب تجارت

آداب تجارت 1- از کسب چیزهای حرام بپرهیزید 2- قسم یاد ننمائید نه راست نه دروغ  3- عیب جنس را مخفی نکنید  4- مدح جنسی

ادامه مطلب »
آداب ها
خانم سلیمان زاده

آداب بوی خوش

آداب بوی خوش 1 – صبح استعمال کنید 2- به جهت نماز استعمال کنید 3- بعد از وضو استعمال کنید 4- جهت داخل شدن به

ادامه مطلب »
آداب ها
خانم سلیمان زاده

آداب آب خوردن

آداب آب خوردن 1- در شب نشسته و در روز ایستاده آب بخورید 2- به یک نفس آب نیاشامید بلکه بهتر است به سه نفس

ادامه مطلب »
آداب ها
خانم سلیمان زاده

آداب استخاره

آداب استخاره 1- با وضو بودن 2- ستایش خداوند و مدح اهل بیت (ع) را گفتن 3- صلوات فرستادن حداقل سه و حداکثر نه تا 

ادامه مطلب »