زیر مجموعه های رهپویان نور

انجمن ورزشی سیب

تاریخچه انجمن ورزشی سیب

فعالیت این انجمن از سال 1392 آغاز ودر خصوص سلامت جسم و روح اعضای موسسه فعالیت می کند.

محور فعالیت انجمن ورزشی سیب

برگزاری کلاسهای آموزشی در زمینه های مختلف ورزشی

برگزاری کلاسهای سلامت جسم و روح برای اعضای موسسه و خانواده اعضاء

برگزاری جام های ورزشی بمناسبت های مختلف

اخبار انجمن ورزشی سیب

به نظر می رسد ما نمی توانیم آنچه را که شما به دنبال آن هستید پیدا کنیم.